Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług dotyczących szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym szkoleń okresowych) prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.czasnabhp.pl

Właścicielem portalu znajdującego się pod nazwą www.czasnabhp.pl jest firma „Synergia BHP Krzysztof Wolski” z siedzibą ul. Ptasia 38/35, 65-525 Zielona Góra, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 973-086-19-08, Regon: 081047808, posiadającej wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr ewid. 2.08/00038/2012  zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– pod numerem telefonu – 793 550 717 (koszt połączenia za minutę zgodny z planem taryfowym dzwoniącego)

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@czasnabhp.pl

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.
 3. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Produkt – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
 6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.czasnabhp.pl za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.czasnabhp.pl.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep Internetowy www.czasnabhp.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie Produkty oferowane w sklepie www.czasnabhp.pl są przygotowane przez doświadczonych specjalistów według najlepszej wiedzy.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa [każda znana popularna przeglądarka internetowa typu Mozilla Firefox, Chroma, Opera, Internet Explorer]
 6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Składanie zamówień

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.czasnabhp.pl są cenami ostatecznymi, podanymi w złotych polskich.

 2. Podane ceny obejmują koszty wysyłki listem poleconym oraz przygotowanie innych dokumentów związanych z przeprowadzonym szkoleniem (zaświadczenie ze szkolenia, lista obecności, protokół ze szkolenia, protokół z egzaminu).

 3. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową lub drogą poczty: kontakt@czasnabhp.pl.

 4. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

 5. Zamówienia składane drogą poczty elektronicznej przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-18.00. Czas rozpatrzenia zamówienia wynosi do 24 godzin.

 6. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz Zamówienia, dokona opłacenia za wybrany Produkt/Produkty oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który maja być przesłane dokumenty ze szkolenia.

 7. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 8. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 29 grudnia 2012 r., poz. 1528).

 9. W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 12. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem.

 13. Dostęp do portalu szkoleniowego wynosi 30 dni.


  Koszty i termin wysyłki

 14. Dokumenty ze szkolenia wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT wysyłane są pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

 15. Dokumenty ze szkolenia wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie sprzedającego.

 16. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie (ale nie później niż wciągu 7 dni) po ukończeniu szkolenia na stronie www.czasnabhp.pl oraz pozytywnym ukończeniu testu końcowego.


  Płatności

 17. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 18. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (tpay.com) lub przelewem na konto bankowe sklepu 30 1050 1911 1000 0090 9595 6075.


  Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia rejestracji w Sklepie Internetowym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

 3. Zwrot kwoty zapłaconej za Towar dokonywany jest w ciągu 3 dni na numer konta bankowego, z którego Usługodawca otrzymał przelew.


  Procedura reklamacji

 1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

 2. Składając reklamację należy szczegółowo poinformować Usługodawcę o zakresie reklamacji. Wraz z informacją dotyczącą reklamowanej usługi należy dołączyć dowód zakupu.

 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.


  Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 3. W trakcie składania Zamówienia Klienci posiadający konto w sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 4. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 5. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres kontakt@czasnabhp.pl. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016, poz. 922) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W zależności od metody i celu ich pozyskania, zbierane są następujące rodzaje danych:

 1. osobowe: imię (imiona) i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres korespondencji, nip, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres email, termin wykonania oraz ważności szkoleń z zakresu bhp,

 2. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.

 1. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnienia, że zbierane przez niego dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem (Kodeks pracy – Dz. U. nr 2018 poz. 917 z póz. zm.; rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – Dz. U. Nr 180 poz.1860 r. z późn. zm.),

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w trzech celach:

 1. statystycznych,

 2. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy,

 3. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych.

 1. Przetwarzanie danych jest dopuszczalne wtedy, gdy:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

 2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

 3. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

 4. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

 1. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.

 2. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 3. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych, statystycznych lub wynikających z przepisów prawa. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług naszym Klientom dane dotyczące szkoleń z zakresu bhp przechowywane są przez okres 6 lat.

 4. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody lub zgody udzielonej w imieniu Państwa przez osoby upoważnione przez Administratora ochrony danych osobowych Państwa podmiotów, w których pracujecie. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo znajdować się w bazie naszych danych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

 5. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 6. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.

 7. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Obecnie jest nim Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Przepisy krajowe, których wejście w życie jest wymuszone zmianą prawa na poziomie europejskim (RODO) określą szczegółowo, kto będzie prawnym następcą GIODO.


  Pliki „Cookies”

 1. Serwis https://czasnabhp.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.


  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)

 2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 3. Data opublikowania regulaminu: 25.05.2018 r.