Szkic


 

Lp.

Temat szkolenia

Liczba godzin

1

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa  pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego ( dyrektyw WE, konwencji MOP):

a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:

·      obowiązków w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp,

·      ochrony pracy kobiet i młodocianych,

·      profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,

·      szkolenia w zakresie bhp,

·      organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,

b)  problemy w interpretacji niektórych przepisów.

3

2

Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.

3

3

Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.

3

4

Analiza okoliczności i przyczyn  wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.

2

5

Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ( z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.

2

6

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.  

 

1

7

Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników).

1

8

Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

1

9

Razem: samokształcenie kierowane.

min. 16